20 april 2008

Ur en annan klassiker


". . . när man tillväller sig makten i ett område med annat språk, andra vanor och annan förvaltning uppstår stora svårigheter, och man måste ha mycket god tur
och vara mycket skicklig för att kunna behålla det. Ett av de bästa och effektivaste hjälpmedlen är att erövrarna bosätter sig där. Därigenom blir nämligen herrarväldet över området mycket säkrare och varaktigare. Så gjorde exempelvis den turkiske härskaren i Grekland, men trots att han iakttog alla försiktighetsmått hade han inte kunnat behålla makten, om han inte också hade bosatt sig där. Ty om man är på platsen ser man när oroligheterna uppstår och kan avhjälpa dem fort, men om man inte är där upptäcker man dem först när de hunnit sprida sig och då finns det inga botemedel. Dessutom utsuges inte landet av tjänstemännen om fursten bor där, ty är fursten i närheten är det lätt för undersåtarna att vända sig till honom och de har också större orsak att älska honom om de vill vara goda undersåtar och frukta honom om de inte vill vara det.

Om fursten alltså bosätter sig i det nya landet är det med mycket stor svårighet som det kan gå förlorat för honom.

Det andra mycket goda hjälpmedlet är att grunda kolonier på en eller två platser så befolkningen nästan hålls i träldom. Det är nödvändigt att göra detta eller att hålla en myckenhet rytteri och fotfolk på platsen. Att grunda kolonier är inte särskilt dyrbart och det kostar inte fursten mycket att sända dit kolonisatörer och hålla dem där.

Han tillfogar dessutom endast dem skada, från vilka han tar hus och hem för att ge dem åt de nya invånarna. De som plundrats är en synnerligen liten del av befolkningen i landet och de kan aldrig göra fursten något ont, eftersom de är fördrivna och fattiga. Alla de andra har dels inte tillfogats någon skada, och fördenskull lugnar de sig ganska lätt, dels är de rädda att begå något fel så de blir utplundrade som de andra.

Jag kan alltså dra den slutsatsen att dessa kolonier inte kostar mycket, att de är trognare och gör mindre skada än militärstyrkor och, som jag redan sagt, kan de som tillfogats ont inte göra något, eftersom de är fördrivna och fattiga.

Människorna måste antingen omhuldas eller utrotas, ty de kräver hämnd för lättare skador - svårare skador kan de inte ta hämnd för." (Min kursivering)

Ur Machiavellis "Fursten" från år 1513!

Wikipedia

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.