13 mars 2008

Barcelona II


Europeiska skattemiljarder pumpas in i Syrien

EU:s frikostighet med de europeiska skattebetalarnas pengar känner uppenbarligen inga gränser när det gäller Syrien och de övriga arabstaterna. Att länderna inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter utgör inget hinder för samarbetet varken för EU eller för den svenska regeringen. Tvärtom.
Enligt ett PM 2005-09-20 Landsrapport från Syrien" från svenska ambassaden i Damaskus "strävar Sverige efter att utveckla de kommersiella relationerna med Syrien."

Enligt samma PM är Syrien "en sekulär republik av auktoritär karaktär och konstitutionen stadgar att presidenten måste vara muslim och slår fast Baathpartiets överordnade ställning i landets styre . /…/ Ledande personer från terroristlistade palestinska organisationer tillåts vistas i Syrien. .

Enligt ett PM från UD Mänskliga rättigheter i Syrien 2005 "förekommer det trakasserier av journalister, liksom censur, inklusive av internet" – m a o precis som i Sverige! Regimen kontrollerar de flesta inhemska media. Självcensur är vanligt förekommande.

"Syriens enda icke-statliga politiska diskussionssalong Attasi Forum stängdes 2005. /…/ Rättssäkerheten försämras av förekomsten av ett stort antal inflytelserika säkerhetstjänster, säkerhets- och militärdomstolar och en utbredd korruption. Politiska aktiviteter som ifrågasätter eller syftar till att ändra rådande system tolereras inte. /.../ Varken parlaments- eller presidentvalen kan betraktas som fria."

Den som söker statlig anställning måste ha säkerhetstjänstens godkännande etc etc.
FN:s konvention om mänskliga rättigheter och barnkonvention
"Syrien har tillträtt majoriteten av de centrala MR-konventionerna, dock i vissa fall med omfattande reservationer. FN:s MR-kommitté har uttryckt oro över att dödsstraff och verkställande av avrättningar återinfördes 2002. Kommittén är även oroad över rapporter om att allvarlig tortyr förekommer i samband med frihetsberövanden. /…/ Sharialagen verkar i flera fall diskriminerande mot kvinnor. /…/ Lagen förutser strafflindring vid hedersmord och straffrihet för våldtäktsmän som gifter sig med sitt offer."

Syrien har gjort en generell reservation till FN:s Konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor, CEDAW och till FN:s barnkonvention, CRC "i den mån de inte är i överensstämmelse med nationell lagstiftning och den muslimska shariarätten."
Hur kan den svenska regeringen godkänna sådan reservationer? Vad säger JämO? Jämställdhetsminister Orback? BO Lena Nyberg?

EU:s associationsavtal med Syrien

EU har sedan 1998 förhandlat med Syrien om ett associationsavtal inom ramen för EU:s Medelhavssamarbete, MEDA eller Barcelonaprocessen. I oktober 2004 nåddes ett principbeslut om ett associeringsavtal, där "bl a frihandel, politisk dialog och mänskliga rättigheter är viktiga komponenter."

EU är Syriens största biståndsgivare. Inom ramen för MEDA-programmet har den syriska regimen - redan innan avtalet ratificerats - fått 259 miljoner euro i bistånd och 580 miljoner euro i lån från Europeiska Investeringsbanken, EIB.
Inom programmet National Indicative Programme har regimen dessutom fått 80 miljoner euro för 2005-06. I dessa ingår de 18 miljoner euro "som är villkoret för Syriens undertecknande av avtalet."

EU har också åtagit sig att bistå Syrien med 500 000 euro för miljöprogrammen LIFE LOCUS-programmet och 18 miljoner euro för Municipal Administration Programme samt 8 miljoner euro för ett program för vatten och avlopp.

EU har vidare bidragit med 27 miljoner euro till The Syrian-European Business Centre, SEBC och stöd till syrianska SME – dvs små och medelstora företag. EU har dessutom lovat 15 miljoner euro som stöd för ytterligare ett "SME-support programme."

På sidan 20 i "The Bilateral Dimension" poängteras under rubriken "A more far-reaching association agreement" att EU:s samarbete med Syrien har bidragit till att etablera ett förhållande som bygger på förtroende och tillit – "a relationship of trust and confidence…"

Utöver Sveriges bidrag till det gigantiska stödet till den syriska regimen via EU bidrar Sverige också genom FN och med bilateralt stöd via Sida till ett "kontraktsfiansierat tekniskt samarbete, KTS" med Syrien. Syrien är även del av Sida:s regionala MENA-program – Middle East and North Africa.

Skrivits av Inger-Siv Mattson, pensionerad f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd

Läs också Barcelona

3 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Det är säkert en bra investering. ;-)
"'Vi måste vara öppna och generösa mot muslimer och islam, för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant tillbaka mot oss.'

Jens Orback i Sveriges Radio P1 den 9 november 2004."

Wikiquote

Jean Moulin sa...

Tiberge på Galliawatch konstaterar: Sarkozy är ingen sann konservativ utan en opportunist.

Skamlöst lyckades han lura över väljare från Le Pen,
Pierre de Villiers och Bruno Mégret genom att låtsas vara proktektionist och invandringskritisk.

Sarkozy deltar nu i att utvidga EU till att omfatta alla länder runt Medelhavet, bl a Turkiet och andra muslimska sådana i Nordafrika.

Denna galenskap påminner om Versaillefördraget och ni vet ju vilka följder det fick!

Märk hur Sarkozy motsatt sig turkiskt EU-medlemskap, bara för att släppa in landet via en ny integrationsprocess.

Precis samma teknik som amerikanska globalister använder, när de arbetar för utvidgning av Nafta och ytterst en Nordamerikansk union.

Jean Moulin sa...

Om ni inte tror mig, läsa
denna bloggning av Knute!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.