02 juni 2008

EU:s direktiv i kampen mot "indirekt diskriminering"

"Indirect discrimination occurs when an apparently neutral provision, criterion or practice would disadvantage people on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age, gender or sexual orientation unless the practice can be objectively justified by a legitimate aim."

http://galliawatch.blogspot.com/2008/05/politics-of-appearances-2.html

"Indirekt diskriminering uppstår när ett skenbart neutralt villkor, kriterium eller en praxis medför en nackdel för människor på grund av deras rasliga eller etniska ursprung, religion eller tro, handikapp, ålder, genus eller sexuella läggning såvida inte praxisen kan objektivt motiveras utifrån ett legitimt mål."

Med andra ord: det är rätt med positiv särbehandling, undantag från regler som normalt gäller för alla, om det kan motiveras med religion, etnicitet, tro, genus, ålder, etc.

Lägre krav på kvinnliga polisaspiranter är alltså inte diskriminering av män, eftersom målsättningen fler kvinnliga poliser är legitim. Samma sak med sänkta språkkrav för att få in fler elever med invandrarbakgrund på Polishögskolan.

http://galliawatch.blogspot.com/2008/05/anti-discrimination-madness-goes-on.html

EU:s definition av indirekt diskriminering är så vid, att man tvingas begränsa den med tillägget "att diskriminering inte är diskriminering när det är sakligt berättigat".

Ett oroande inslag är passusen "hävdar att olikheter i behandling baserade på nationalitet och språk, vilka varken är sakligt eller rimligt motiverade av en legitim målsättning, inte heller vidtagna medels passande och nödvändiga åtgärder, kan indirekt utgöra diskriminering på rasliga eller etniska grunder i strid med Direktiv 2000/43/EC"

("Takes the view that differences in treatment based on nationality or language, which are neither objectively and reasonably justified by a legitimate aim nor achieved by appropriate and necessary means, may constitute indirect discrimination on the grounds of racial or ethnic origin contrary to Directive 2000/43/EC")

Hur skall man tolka detta? Som att det diskriminering om inte en utländsk medborgare åtnjuter samma sociala eller medborgerliga rättigheter som en medborgare?

EU bekymrar sig mycket för "islamofobi", och här kan vi väntas oss lagändringar som t ex legaliserar religiös slakt och garanterar särrättigheter för muslimer och andra minoriteter. Vidare inskränkningar i yttrandefriheten. T ex förbud mot att skämta om religion på ett sådant sätt, att dess utövare kränks eller känner sig diskriminerade.

http://www.fajaf.com/blog/2008/05/19

En punkt till i EU:s direktiv som redovisas på Gallia Watch är ganska vältalig dock:
"Is firmly convinced that in combating discrimination, a holistic approach to raising public awareness must be developed, beginning with school programmes."

Med andra ord: intensifierad politisk propaganda i klassrummen med inslag av "sensitivitetsträning" rörande högtider, språkbruk, symboler (flaggor) eller annat kan upplevas som diskriminerande.

Ännu ett steg bort från julfestligheter och skolavslutningar i kyrkor.

Läs om hur det går till i England, när polisen bekämpar engelska flaggor.

http://www.brusselsjournal.com/node/3288

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2058935/Police-advise-Christian-preachers-to-leave-Muslin-area-of-Birmingham.html


1 Kommentarer:

Anonym sa...

Kärnborg la till egna texter! Denan artikel kan vi inte lita på!
Roberth Ström

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.