20 juni 2009

Navigation i svåra vatten

Att inte exakt kunna definiera vad ett begrepp betyder, behöver inte betyda att begreppet är meningslöst. Däremot ökar risken för förvirring och felanvändning när man hanterar svårdefinierade begrepp. Detta gäller inte minst för begreppet "kultur" och ännu mera om man zoomar in begreppet på "svensk kultur". Det är mycket svårt att exakt beskriva vad svensk kultur betyder, icke desto mindre är det ett användbart begrepp.

Man bör nog alltid påminna sig om det som egentligen är självklart, nämligen att det är skillnad mellan den kultur man för ögonblicket kan uppleva i praktiken, och den kultur som var och en av kulturens individer har som personligt ideal för kulturen som helhet. Den grupp där individerna har ganska lika ideal, har förmodligen också bäst förmåga att fungera som en kulturgemenskap i praktiken, men ett visst kompromissande måste alltid ske. När kompromissandet når en viss kritisk gräns, faller kulturen som helhet sönder i två eller flera delar.

En kulturs existensberättigande bör enligt min mening inte försvaras genom att man först och främst försöker framhålla den aktuella kulturens eventuella kvalitéer. Snarare bör man börja med att konstatera att individens har rätt att leva sitt liv så som han/hon själva vill. Detta kräver förstås att man sympatiserar med idén om människans rätt till frihet, och här kan man som bekant stöta på problem då det gäller mindre individualistiskt och liberalt sinnade ideologier. Därefter, och detta "glöms" ofta bort, är det viktigt att (i varierande grad) avkräva individen ansvar för det liv han/hon lever. Man kan aldrig slippa undan det ansvaret med hänvisning till "men det är ju min kultur". Däremot kan man med hänvisning till mer eller mindre tvingande kulturella strukturer förklara varför man gör si eller så.
Detta förhållningssätt innebär att diskussionen om kulturernas och etniciteternas "helighet" kan tonas ned till förmån för en nykter analys av folkgruppens val av livsstil. Om man inte betraktar kulturen som bestående av flera individers sätt och val att leva, hemfaller man lätt åt en rasistisk syn på kulturens förhållande till individen, där man i extremfall kan börja anta att det endast är individens gener som styr kulturbeteendet.
Denna syn på kulturen som ett personligt ansvar är också det främsta vaccinet mot just kulturrelativismen och dess förnuftsvidriga "allt är lika"-doktrin. Man skall aldrig helt kunna räkna bort det individuella ansvaret.

Självklart förutsätter möjligheten till avkrävande av ett personligt ansvar då det gäller kulturella åsikter och handlingar, att man erkänner värden som är kulturellt oberoende eller överskridande. Gör man inte det, utan bestämt hävdar att inget finns över eller utanför kulturerna, då är man en sann kulturrelativist. Var och en borde dock i ärlighetens namn lätt kunna föreställa sig kulturellt oberoende sanningar genom att ställa grundläggande frågor om hur man egentligen vill leva sitt liv och hur man tror att andra vill leva. Få eller ingen vill tex bli offrade på ett bål, även om detta av en del försvarats som en kulturhandling.


När jag läser Jens Leanderssons bloggartikel "Ständigt denna kulturrelativism" på SD kuriren, blir jag en smula fundersam angående hans inställning till begreppet kulturrelativism och hur han ser på orsakerna till detta intellektuella svampangrepp. Leandersson skriver:

"Kulturrelativismen är det förödande gift som det politiskt korrekta makt- och kulturetablissemanget sprider omkring sig. Ingen annanstans i världen som i Västvärlden har giftet tagit så illa."

Ett sådant påstående kan jag skriva under med eftertryck. Men så fortsätter han lite längre ned:

"Lika bedrägligt är universalismen. Svensk kultur vilar på grekisk, romersk, kristen och upplysningens idéer, den är verkligen inte universell. Andra kulturer är med unika[sic!]. Världen består av en mosaik av kulturer. Vi har vår egen kultur i Sverige, det är huvudsaken. Det betyder också att vi ska respektera och erkänna andra kulturer. Att som universalismen säga att vårt sätt att göra saker på är det enda riktiga betyder att vi implicit säger att vi nått kulturens och historiens klimax. Detta trots alla de problem som vi brottas med inom vår kultursfär."


Jag tänker inte ge mig på att försöka reda ut begreppet universalism, men den som går så långt att han påstår att det inte finns bättre och sämre sätt för människan att leva, och att dessa kan vara allmängiltiga, låter för mig som kulturrelativist. Därmed inte sagt att det är just detta Leandersson menar!
Visserligen tar man det säkra före det osäkra om man väljer att isolera olika kulturer från varandra för att på så sätt säkerställa att kulturens medlemmar inte fråntas rätten att leva enligt sin kultur. Men samtidigt kan detta i praktiken också betyda en annan form av totalitarism för de som ingår i (är födda in i) gruppen, men som inte passar in tillräckligt bra för att tillvaron skall bli uthärdlig. Man byter ut ett tvingande, globalt (universalistiskt?) kultursystem mot ett lokalt (nationalistiskt?) tvingande kultursystem. Totalitära islamistiska regimer som tex Iran och Saudiarabien blir då väldigt svåra att kritisera då de förföljer individer som inte följer de lokala värderingarna.

Som jag tidigare nämnt kan man invända att det finns de som menar att det inte går att formulera universella/allmänmänskliga grundprinciper för vad som kan anses vara rätt och fel, men detta köper jag helt enkelt inte. De som bekänner sig till någon av de monoteistiska religionerna, kommer förmodligen förbi problemet genom att hänvisa till "han däruppe". Det är en bekväm och ibland fungerande lösning. Problemet är bara att han däruppe vägrar att uppenbara och formulera sig på ett sätt världen över, och tills han behagar att göra det kan inte föreställningarna om gud användas för att svara på frågorna om universell sanning annat än på ett sätt som bara gäller för en grupp som alltid kan vara mindre än hela mänskligheten. Det enda vi kan utgå från är föreställningen om den ensamma människan, individen, där allt kollektivt beläte skalats bort och han/hon står naken inför naturens och verklighetens krafter. Detta är en skrämmande tanke och många värjer sig med ångestens kraft mot den.

4 Kommentarer:

Anonym sa...

Får mig att tänka på denna historia.
En man har upplysts om att han måste lämna sitt hus eftersom det kommer att översvämmas om en stund.
Han säger: "Nej, jag behöver inte. Gud kommer att ta hand om mig"
Vattnet stiger och polisen kommer och säger till honom men han vägrar. Vattnet stiger ytterligare och mannen klättrar upp på taket. Grannarna kommer med en båt men mannen säger fortfarande nej.
Till slut skickar man ut en helikopter men mannen insisterar: "Nej, Gud kommer att rädda mig"

Mannen drunknar och kommer till himlen och frågar så Gud: "Varför räddade du mig inte?"
Gud säger: "Jag skickade polisen; grannarna med en båt; en helikopter. Vad mer tycker du att jag skulle ha gjort?"

Berit sa...

Amerika påstås ofta vara ett rasistiskt land även nu när att vi har en president som är svart. Det största problemet emellertid, har väldigt lite att göra med fanatism, förutfattade meningar eller rasism. Det är den mentalitet av "under-prestering" som genomsyrar det svarta samhället.
Naturligtvis finns inte denna attityd nedärvd i generna. Den är inte rasistisk utan kulturell och hit kan man spåra det sk. ras-problemet.
Naturligtvis ska vita ta sig en titt på sina fördomar men man ser ingen strävan hos det svarta Amerika att kritiskt granska sin "innerstads-kutur" som bromsar dem från att till fullo delta i ekonomin. I stället gör man fortfarande sitt bästa för att skylla alla motgångar och problem på andra (vita) människors attityd.

LP sa...

Berit, jag har (utan att just nu kunna hänvisa till källor) sett exempel på att man börjar bli medveten om det ohållbara i att all skuld alltid skall läggas på den västerländska kulturen och att det alltid är vi i väst som måste börja bjuda till för att samexistens skall bli möjlig.

Det borde egentligen vara självklart att man kan erkänna att rasism och förutfattade meningar är något som finns hos alla grupper, även de som betecknas som "svaga". Det är förmodligen detta eviga kulturella självspäkande som gör att personer som jag kan sympatisera med partier som SD, trots att jag inte har samma konservativa uppfattning som dem i en rad viktiga frågor.

Följande vill jag säga med mitt stöd till SD:
Enough is enough, ta och samla ihop er skit och få något konstruktivt gjort för vårt svenska samhälle istället för att gnälla, vara missnöjda, vägra anpassning och ständigt ställa krav som en hop gökungar!
Jag har för mig att Rotterdams nye muslimske borgmästare Ahmed Aboutaleb formulerat sig på ett liknande sätt till sina invandrade bröder. Men det går ju kanske an att säga så om orden kommer från en muslimsk invandrare och inte en vit, infödd medelålders svensk?

LP sa...

Anonym, det är en bra och tänkvärd historia alldeles oavsett man tror på gud eller ej.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.