13 september 2009

De Mänskliga Skyldigheterna

I "Motionen 2005/06:MJ525 Hållbar utveckling" på Sveriges Riksdags webbplats, kan man under rubriken "Mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter" läsa följande:


"Mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna tillkom 1948. Inför högtidlighållandet av 50-årsdagen av denna händelse fick FN:s generalsekreterare 1997 motta ett förslag till allmän förklaring om de mänskliga skyldigheterna. En förklaring om de mänskliga skyldigheterna skulle utgöra ett komplement till förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Förslagsställare var företrädare för InterAction Council, ett organ för tidigare regeringschefer, vilket grundades 1983. Verksamheten där är inriktad på långsiktiga frågor inom områdena fred och säkerhet, ekonomisk vitalisering av världsekonomin samt universella etiska regler. Bland medlemmarna i InterAction Council återfinns i dag bl.a. Helmut Schmidt, Ingvar Carlsson, Jimmy Carter, Valéry Giscard d’Estaing, Mikhail S. Gorbatjov, Kenneth Kaunda och Ola Ullsten.

InterAction Council har lämnat en rekommendation om att FN skulle anordna en konferens om att överväga skapandet av en förklaring om mänskliga skyldigheter. Enligt uppgift från UD i september 2005 känner man inte till initiativet från InterAction Council. Någon deklaration om mänskliga skyldigheter har inte utarbetats, konstaterar UD. Vi anser att det är hög tid att förslaget från InterAction Council åter aktualiseras och att den svenska regeringen tar ett initiativ till en konferens för att överväga skapandet av en förklaring om mänskliga skyldigheter. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna."


Motionen är undertecknad Anita Brodén (fp), Sven Gunnar Persson (kd), Roger Tiefensee (c) och Åsa Domeij (mp) Stockholm den 5 oktober 2005.


Motionsförfattarna hänvisar alltså till InterAction Councils förslag om "Declaration of Human Responsibilities". I introduktionen till denna deklaration skriver man bla:

"The initiative to draft a Universal Declaration of Human Responsibilities is not only a way of balancing freedom with responsibility, but also a means of reconciling ideologies, beliefs and political views that were deemed antagonistic in the past. The proposed declaration points out that the exclusive insistence on rights can lead to endless dispute and conflict, that religious groups in pressing for their own freedom have a duty to respect the freedom of others. The basic premise should be to aim at the greatest amount of freedom possible, but also to develop the fullest sense of responsibility that will allow that freedom itself to grow."

InterAction Council verkade alltså hoppas att en deklaration för de mänskliga skyldigheterna skulle hjälpa till att "reconciling ideologies" (förena/förlika/försona ideologier). En fin tanke, men också oändligt naiv. Vissa ideologier kan helt enkelt inte existera sida vid sida, än mindre förenas.

Fast idén om att komplettera de mänskliga rättigheterna med de mänskliga skyldigheterna, är kanske ändå inte så dum. Det handlar helt enkelt om att tydliggöra de grundläggande villkor som alltifrån religioner/ideologier till individer måste respektera om de själva vill kunna hänvisa till de mänskliga rättigheterna. Missbruket av de mänskliga rättigheterna i allmänhet och religionsfriheten i synnerhet, är ett av de verktyg som används i islamiseringen av västländerna. Man måste för de som inte äger intellektuella förmågor att förstå denna självklarhet själva, tex vänster, halalhippies, fisliberaler mfl, tydliggöra att inga rättigheter någonsin kan rättfärdigas moraliskt, om man inte alltid är medveten om och respekterar de tillhörande skyldigheterna.

Etikforskaren Ann Heberlein diskuterar frågan om att ta ansvar i boken "Det var inte mitt fel - Om konsten att ta ansvar" och detta hör på ett självklart sätt samman med frågorna om skyldigheter i förhållande till rättigheter. I boken avslutar hon med att i tio punkter sammafatta sina tankar och under punkt tre på sidan 170 skriver hon bla:

"Eftersom du, liksom Kalle, är fri och kan välja har du också ansvar för dina val. Alla dina ord, handlingar och attityder får konsekvenser, för dig själv och andra. De konsekvenserna måste du ta ansvar för!"

Ingen, varken individ, grupp eller stat, skall tillåtas ursäkta sitt förtryck med sin religion, ideologi, etnicitet eller kulturella tillhörighet. Inte heller skall man kunna skydda sin "rätt" att utöva en förtryckande religion, ideologi, kultur etc, med hänvisning de mänskliga rättigheterna. Alla skall ges rätten att vara just fria och därmed också skyldigheten att vara ansvariga för sina val. Förutsättningen för den frihet Heberlein talar om, håller på att undergrävas alltmer även i de länder som hittills kommit längst i strävanden efter frihet. Detta sker genom religiös, etnisk och kulturell särartspolitik och instängning av individer och grupper. En instängning som i sin tur gör det allt svårare att ställa just de krav Heberlein nämner.
Detta är en ond cirkel som beror på den värderelativistiska multikulturalismen som tillämpas i Sverige, England, Nederländerna, Tyskland och flera andra västländer.

EKP
Svd Sds SvD Sds

2 Kommentarer:

Arlav sa...

Dom där sk "skyldigheterna" gäller väl bara för etniska svenskar???
Enl mina enkla erfarenhter tycks det så.

Anonym sa...

Hur kommer världen att se ut när vi bara tar och ingenting ger tillbaka? Rättighet utan skyldighet är som dag utan natt, som gud utan djävul! Jag behöver kylan för att känna värmen. Jag behöver det goda för att erkenner det onda. Båda sidor måste finnas. Om jag vill ha mina rättigheter är det självklart att ta ansvar för min skyldighet. Att ta vatten ur krukan utan att fylla på leder till att en dag tar vattnet i krukan slut. Sven

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.