11 december 2011

Den oförblommerade galenskapen i DurbanFN:s utkast till ”Bindande Globalt Klimatavtal” har inte rapporterats i media, för att du skulle hållas okunnig om omfattningen och djupet av det vanvett som exponeras i dess finstilta text.

Nedan gör jag ett personligt formulerat sammandrag av en rapport av den kunnige Lord Christopher Monckton of Brenchley på plats vid UNFCCC, ”FN:s ramkonvention om klimatförändringar” i Sydafrika. Originalet finner du här.

Han noterar att inga som helst vetenskapliga frågor debatteras. Man låtsas inte om att det inte skett någon uppvärmning på mer än ett decennium eller att det numera är övertygande bevisat att koldioxiden INTE driver på någon uppvärmning som kan mätas. Havens nivå har inte höjts, snarare sänkts, inga atoller har blivit dränkta, de arktiska isarna växer, orkanerna har varit färre än på många år.

Även om ett bindande Klimatavtal ses som osannolikt av de flesta rapportörer, tror FN-byråkraterna fortfarande på det. Under det år som gått sedan mötet i Cancun har de tusentals byråkrater som funnit lönande karriärer i FN:s ”klimatprocess” pratat ihop sig till ett dokument på 138 sidor. Det avslöjar vilka verklighetsfrämmande galenskaper som föresvävar dessa världsförbättrare.

Här några huvudpunkter:

“International Climate Court of Justice”: En Internationell Klimatdomstol skall skapas redan nästa år, för att “garantera” att Västländerna efterlever alla de villkor som stipuleras, för att nå det globala målet. Notera att endast Västländer kan dömas, inte utvecklingsländer. De skall ju ta emot alla de pengar, som FN-byråkraterna tänker sig att driva in för att “fördela”, givetsvis först sedan de själva blivit furstligt avlönade.

The temperature target: Temperaturmålet. Vilken temperatur skall nås? Vid mötena i Köpenhamn och Cancun ansåg man sig ha makten – tidigare säkert händerna på den Gudomliga Försynen – att ändra klimatet, så att den globala genomsnittliga temperaturen vid jordens yta inte skulle stiga mer än 2 grader C över “förindustriell” nivå. Utan att man definierade vad “förindustriell” betyder. I tal efter tal under sessionerna i plenum har man dillat på temat:

VI SOM VID DENNA HISTORISKA SKILJEVÄG ÄR VILLIGA OCH HAR FÖRMÅGAN ATT TA PÅ OSS DET NOBLA UPPDRAGET ATT RÄDDA PLANETEN FRÅN TERMAGEDDON OCH RÄDDA ER FRÅN ER SJÄLVA (helt på er kostnad utan begränsning).

The emissions-reduction targets: De nya målen, som byråkraterna föreslår för minskningen av de globala utsläppen av växthusgaser år 2050, är 50 – 85 % av nivåerna 1990 (vilket blir 65 – 100 % av dagens nivåer, eftersom minskningar redan skett). Därefter skall utsläppen minskas ytterligare.

De första åtta åren skall Västländerna minska utsläppen med 30 – 50 % av nivåerna 1990 (d.v.s. 40 – 65 % av dagens nivåer) och med mer än 95 % till år 2050 (d.v.s. mer än 100 % av dagens nivåer).Det är många alternativ i texten, vilket indikerar att dårarna i Durban varit långt ifrån överens. I texten står det faktiskt att minskningarna skall vara ”mer än 100 %”. Länderna i Tredje Världen däremot behöver inte minska utsläppen med mer än 15 – 30 % under de närmaste åtta åren under förutsättning – förstås – att västländerna står för kostnaderna fullt ut.

The greenhouse-gas reduction target: Koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären ”skall stabiliseras åtskilligt lägre än 300 – 450 ppm CO2 ekvivalenter. Detta är ren idioti!

Nivån för CO2 ligger nu på 392 ppm och IPCC höjer den med 43 % för de andra växthusgasernas verkan. Således räknas dagens ekvivalenta nivå på 560 ppm. Att sänka med 260 ppm skulle ge en CO2-nivå på 210 ppm. CO2 är växtnäring. Vid den nivån dör många växter.

Förslaget är totalt vanvett.

The greenhouse-gas peak targets: Maximum av de globala utsläppen av växthusgaser måste passeras inom åtta år eller rent av inom två år. Ökningen av Västländernas utsläpp måste stoppas omedelbart eller åtminstone nästa år, eller kanske näst-nästa år. Minskningarna i Tredje Världens länder är avhängiga av att Västländerna tar kostnaderna för dem.

“Historical responsibility”: Det historiska ansvaret för det varmare klimatet ligger på Västländerna, som släppt ut stora mängder CO2. Utkastet lyder: Eftersom den största andelen av de historiska globala utsläppen skett i Västländerna, som därmed har ansvaret för den globala temperaturhöjningen, måste de leda kampen mot klimatets förändringar och de skadliga effekterna därav.

”Det historiska ansvaret” är ett nytt begrepp, som understryker den snabbt ökande anti-västliga attityden inom FN.

Who pays? Vem betalar ? Det har du redan förstått. Västländerna.

Tredje Världens länder tror att de skall få en massa till skänks, så de kommer alltid att rösta för FN:s vettlösa förslag. Men det är FN:s byråkrater, som kommer att lägga händerna på nästan alla pengarna och avgöra hur de skall fördela den lilla andel de inte redan använt för egen del. En senior FN-diplomat förklarade för mig i fjol: ”FN existerar av en enda anledning: att få mera pengar. Det och endast det är orsaken till att FN lägger så stor vikt vid klimatfrågan.”

Utkastet säger: ”De utvecklade länderna skall förse utvecklingsländerna med ny och ökad finansiering som en procentsats på deras BNP. Utvecklingsländernas deltagande i den globala kampen mot klimatförändringarna är direkt beroende av de utvecklade ländernas stöd.”

The get-out clause: Ett par Västländer – exempelvis Kanada och Japan – har börjat nyktra till. De har insett vilket grundlöst nonsens klimatbluffen är och har sagt att de är inte med längre. För dem och ett stigande antal nationer, som vill lämna cirkusen, har en genial nödutgång fixats: ”Omfattningen av de finansiella flödena till utvecklingsländer skall baseras på en utvärdering av deras behov för att hantera klimatförändringarna.” Eftersom det står klart att människans utsläpp inte påverkat klimatet, behöver dom inte en enda cent för det ändamålet.

FN är nu det enskilt största hindret för att utplåna fattigdomen i världen, eftersom deras bortskämda funktionärer slussar så mycket pengar till sig själva, till en evigt växande byråkrati och till hjältemodigt vettlösa projekt som Global Uppvärmning. Nu är det dags att lägga ner det.

World government: En världsregering. I Köpenhamn antogs lyckligtvis inte det utkast till Traktat om en Världsregering med obegränsad makt att beskatta nationerna och reglera deras interna affärer. Men året därpå skapades ändå i Cancun 1000 nya byråkratier som kärna i en Världsregering med central kontroll i händerna på Konventionens sekretariat med tentakler i varje region och nation.

Reporting to the world government: Från 2013/14 skall Världsregeringen förmå Västländerna att sammanställa rapporter och sända in dem. Formatet för dessa rapporter är specifierat till minsta detalj på flera sidor i utkastet. Bl.a. skall de redovisa varje nations finansiella bidrag till utvecklingsländer och till ett flertal fonder och organisationer med bäring på klimatfrågan.

Ett överdrivet rapporterande till en ”Central” är första steget mot diktatur.

Review of Western nations' conduct: När Västländernas påtvingade rapporterande kommit på plats, skall informationen användas för en kontinuerlig granskning av varje aspekt av deras uppfyllande av alla de avtal och överenskommelser som träffats, vare sig de varit legalt bindande eller inte. Grupper av fem à åtta medlemmar av Konventionens sekretariat granskar ingående varje Västlands uppförande och skall ha befogenhet att begära kompletterande information så väl som att göra rekommendationer, vilka så småningom utvecklas till juridiskt bindande avtal.

Världsregeringen kommer sedan att följa upp varje nations agerande och initiera en ”underlättande process” (facilitative process), FN-kod för en mekanism att tvinga en nation att göra som den blir tillsagd av folk, som ingen någonsin röstat på.

Finance: En av de 1000 byråkratierna skapade i Cancun är ”the Standing Committee on Finance”, ständiga finanskommittén, som utkastet säger skall kunna ”mobilisera finansiella resurser” genom flöden från offentliga och privata källor samt ”mobilisera tilläggsfinansiering”. Detta skall sedan föras in i ett nytt ”Financial Support Registry”, ett register över flödena till Tredje världens länder. Västländernas bidrag skall ”skalas upp” i betydande grad. De åläggs att göra en arbetsplan för deras bidrag för tiden 2012 – 2020, vilken skall godkännas av Konferensen.

Green Climate Fund: Västländerna skall stå för den initiala finansieringen av den ”Gröna Klimat Fonden” inklusive ”alla driftskostnader” och vad som behövs för bildandet och driften av styrelsen och sekretariatet för den Gröna Klimat Fonden. Som alltid vill FN-byråkraterna här försäkra sig om sina egna löner, förmåner, pensioner och sin organisatoriska struktur innan några pengar går till Tredje Världens länder.

Worldwide cap-and-trade: Utkastet förutsätter att en ny ”marknadsbaserad mekanism” skapas för att minska eller undvika utsläpp av växthusgaser – återigen endast för Västländerna. Dessa skall således tvingas in i ett världsomfattande system av legalt bindande system för utsläppstak och handel med utsläppsrätter.

Patent rights: I skenet av ambitioner att minska den ”globala uppvärmningen”, som ju inte pågår tillnärmelsevis så snabbt som påstås om överhuvudtaget alls, vill man eliminera alla ”barriärer mot överföring av teknik” till utvecklingsländerna. Det betyder att patent inte kommer att erkännas. Följden blir precis motsatsen till den avsedda. Uppfinnandet kommer att gå i stå.

Shipping and aviation fuels: Bunkerolja för sjöfarten och flygbränsle var tidigare undantagna från Konventionens område, men nu förutsätter man att de skall beskattas globalt. Mer pengar till FN:s byråkrater !

The new bureaucracies: Utöver de 1000 byråkratier man skapade i Cancun, förslår man nu en övergripande kontrollfunktion, en domstol och ett finansiellt register, vilka nämnts ovan.

The new special-interest group: En ny intressegrupp: De som saknar alternativ energikällor - ingen vind, ingen sol inga förnybara bränslen – får bidrag från Västländerna.

“Rights of Mother Earth”: Utkastet yrar vettlöst om ”Erkännandet och försvaret av rättigheterna för Moder Jord för att säkerställa harmoni mellan mänskligheten och naturen.” Man skall inte tillåta någon ”commodification” av naturens funktioner. Ordet finns inte i något lexikon, men därmed menas förmodligen att naturens produkter inte får göras till handelsvaror.

“Right to survive”: ”Somliga länders överlevnad hotas av klimatförändringarnas skadliga effekter, inklusive de stigande havsnivåerna.” Men satelliten Jason 2 visar att havsnivåerna har sjunkit de tre senaste åren !

The science: Forskningen skall granskas av sakkunniga på ett sätt som ger sken av att vara oberoende av det vanhedrade IPCC, men inga detaljer om metoden ges. I andra delar av det schizofrena utkastet gäller endast de forskningsresultat som IPCC presenterar.

War: Krig, krigsmateriel och underhållet av försvarsförband skall upphöra, eftersom de är destruktiva och bidrar till klimatets förändringar. Rakt av ! FN viftar med sitt trollspö och fred uppstår på jorden.

Legally-binding treaty: Enligt utkastet är målet att nå en Bindande Traktat. Alla vet att USA aldrig kommer att signera en sådan. Inte heller Kanada, Japan, Frankrike, Indien och många andra länder. Mot bakgrund av den urbota idioti utkastet exponerar är det uppenbart att någon traktat aldrig blir till. Någon sådan behövs inte heller. Det är inte människan som styr klimatet.

The new buzzwords: Man har myntat en mängd nya ”kodord”: ”Jämlik tillgång till den globala atmosfärens rum”, ”Moder Jord”, ”Klimat-flexibel infrastruktur”, ”Skifte av paradigm mot byggande av ett samhälle med lågt kolberoende”. De gamla är fortfarande i bruk: ”Klimaträttvisa” och ”Klimatskuld” avser att inpränta Västländerna använt mer fossila bränslen och därför är skyldiga resten av världen mängder av pengar.

- - - - - - - - - - - -

Jag vill göra en privat anmärkning: Det är alltså DU som betalar det vanvett Monckton här avslöjat. Det kan fortgå därför att våra politiker låter det ske. Det är de politiker du röstat på. . .

REALE PELLE

20 Kommentarer:

Anonym sa...

Har vi några andra politiker att rösta på ?

Måste vi inte tala om för dem, att de måste lova att stoppa vanvettet, för att få vår röst ? Om vi alla gör det, kanske de lyssnar.


Fridsamme Fridolf

Per T.K. Wahlberg sa...

Kor och får står för 40 procent av växthusgaserna

Kor är enligt den vetenskapliga forskningen ett stort hot mot klimatet. Korna är helt enkelt ett av de allra största miljöproblemen. Enligt FAO krävs snarast åtgärder för att komma åt problemet med kor. Eftersom vi globalt sett äter mer och mer kött från kor riskerar problemet att bli mycket värre i framtiden. Köttproduktionen bidrar till de orsakade koldioxidutsläppen. Men de bidrar också med en massa kväveoxider från sin gödsel, 64 procent av all ammoniak, som bidrar till surt regn, och 37 procent av allt metan. De rapar och fiser ut metan genom sitt idisslande.
Är korna orsaken till den globala uppvärmningen?
En ko släpper ut mellan 70 och 120 kg metan per år. Metan är en växthusgas som koldioxid (CO2).Men den negativa effekten på klimatet av Metan är 23 gånger större än effekten av CO2. Därför utsläpp av ca 100 kg metan per år för varje ko motsvarar ca 2300 kg CO2 per år.
Låt oss jämföra detta värde 2300 kg CO2: Samma mängd koldioxid (CO2) genereras vid förbränning av 1000 liter bensin. Med en bil med 8 liter bensin per 100 km, kan du köra 12500 km per år (7800 miles per år).
Hela världen, det finns cirka 1,5 miljarder kor och tjurar. Alla idisslare i världen släpper ut cirka två miljarder ton CO2-ekvivalenter per år. Förutom att röjning av tropiska skogar och regnskogar få mer betesmark och jordbruksmark är ansvarig för en extra 2800 miljoner ton CO2-utsläpp per år!
Enligt livsmedels-och jordbruksorganisation (FAO) Jordbruket står för 18% av det totala utsläppet av växthusgaser i världen (detta är mer än hela transportsektorn).
Boskap använder nu 30 procent av jordens totala landyta, mestadels betesmark men även 33 procent av den globala åkermark som används till att producera foder till boskap.
Är boskap den verkliga orsaken till klimatförändringarna?
Vi kan inte förneka att jordbruket har en stor inverkan på den globala uppvärmningen. Eftersom jordbruk är i grunden tjänar konsumenternas efterfrågan på livsmedel, bör vi titta på vår näring. Med ökat välstånd, folk konsumerar mer kött och mejeriprodukter varje år. Den globala köttproduktionen uppskattas ha mer än fördubblas från 229 miljoner ton 1999/2001 till 465 miljoner ton år 2050, medan den totala mjölkproduktionen kommer att stiga från 580 till 1043 miljoner ton.
En japansk studie visade att producera ett kilo nötkött leder till utsläpp av växthusgaser med en global uppvärmningspotential motsvarar 36,4 kilo koldioxid (CO2).
Med andra ord är ett kilo nötkött som ansvarar för motsvarande den mängd CO2 som släpps ut från den genomsnittliga europeiska bilen var 250 kilometer, och brinner tillräckligt med energi för att tända en 100-watts lampa för nästan 20 dagar (tidskriften New Scientist, 18 juli 2007, sidan 15).
Per T.K. Wahlberg

Anonym sa...

Fridsamme Fridolf
Nej , vi har ju inga andra politiker att rösta på, därför att de är inte avklädda ännu..
Ingenting har för mig så totalt klätt av samtliga sju etablerade politiska partier och media som behandlingen av SD, användningen av begreppen "rasism", "islamofobi", "klimatförnekare" etc. Vi har att göra med människor som är obildade och nästintill obildbara. De anstränger ju sig inte för att ta reda på saker och ting, utan stöder sig på sina förutfattade meningar, förlitar sig på att andra skall tänka för dem etc.
Men det som gläder mig är alla människor på kommentatorsfälten och bloggar som denna, människor som tar reda på saker och ting och sprider denna kunskap. Jag tror att detta långsamt får effekt.
/SB

Anonym sa...

Mycket intressant Per T.K. Jag kan inte bedöma uppgifterna du presenterar så väl.

I dagens läge ser jag dock det problemet som sekundärt efter bluffen om koldioxidens avgörande verkan på jordens temperatur. Den bluffen måste först punkteras på alla redaktioner, så att verkliga miljöproblem kan få plats i debatten. Koldioxiden har ingen märkbar verkan. Våra politiker gör inget förrän "en opinion skapats", och det är vad media gör. Jag hoppas bloggosfären skall bli den maktfaktor som behövs för att bryta den "Politiska Korrektheten".

Jag inte säker på att metanet kommer näst i ordning. Även om det gör 23 gånger så mycket som koldioxid, blir det knappt märkbart jämfört med vattenånga, som har 200 gånger så stor effekt som koldioxid. Men molnen har kanske ytterligare 200 gånger så stor effekt som vatten i gasform. Deras liv och leverne är vad forskningen borde ha ägnats åt de senaste 20 åren.

Reale Pelle

Anonym sa...

Reale Pelle
Tack för den fina genomgången över alla manipulationer de ägnar sig åt för att skaffa sig totalmakt över mänskligheten genom en "världsregering" som naturligtvis lätt kan övergå i ett kalifat eftersom så många länder är muslimska. Så det är en ytterligare fara genom det.

Men vad tror du om detta: min son kom hem för några dagar sedan och hade hittat massor av sajter för en alternativ kärnkraft (thorium) som var mycket lättare att handskas med än uran (halveringstiden tusen gånger kortare samt att kunde omvandlas i kärnvapen. Kina och flera andra länder satsar nu i full skala på thorium. Hur påverkar det CO2-resonemanget?
http://boingboing.net/2011/11/25/documentary-about-an-alternati.html
/SB

Anonym sa...

Reale Pelle

Två ord föll bort: Samt att det inte kunde omvandlas i kärnvapen, skall det vara.
/SB

Anonym sa...

Bra att men kan få reda på innehållet i ett dokument, som nuvarande miljömi nistern anser som 'mycket lyckat'. Faktum kvarstår att alla typer av media (främst tidningar,radio och TV9 nogsamt undviker att låta någon som har en annan uppfattning uttala sig. Däremot får ex. miljöpartiet och naturvårdsföreningen 'klaga' att man inte nått tillräckligt långt i Durban.
Det är ett under också att vetenskapsmän antingen framhåller den felaktiga CO2-teorin (sannolikt i behov av forskningsanslag) eller att de inte talar om för 'världen' att CO2-hysterin har mycket lite (om ens mätbart idag) med klimat att göra.
När bluffen så småningom genomskådas måste väl ändå ett stort antal 'domedagsprofeter' mista sina jobb/befattningar.
Man känner en stor vanmakt när man beskådar det pågående vansinnet.....
/Polarfararen

Anonym sa...

SB

Jag har inte hunnit se hela filmen du länkar till. Som tekniker fann jag de första minuterna alltför pratiga för att offra nattsömn på resten.

Jag har hört att thorium har potential för kärnkraftverk, men inte lärt mig tillräckligt om tekniken.

Här vill jag referera till italienska försök med fusionsenergi. Andrea Rossi uppger sig kunna fusionera nickel med väte vid normala temperaturer och få ett utbyte av energi:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3303681.ece

Vilket som har bäst potential kan jag inte bedöma. Blir någondera tekniken framgångsrik, kommer vi att klara oss utan olja för allt annat än transporter.

Då blir shejkerna spaka.

Reale Pelle

Ann-Marie sa...

Först var det stads jeepar, sedan var det kor. Kom igen va?! Vilket evigt svammel! Det hela går ju bara ut på att beskatta folket in absurdum. "Useless Nations" och miljöanarkisterna och politker ger väl f-n i gaser. Dom vill bara att alla ska vara lika fattiga och berodende av staten. Och vi vet väl alla hur väl det fungerade i Ryssland! BS!

Anonym sa...

Reale Pelle och andra
Vad clipet om Thorium säger är att 1. halveringstiden för radioaktiviteten bara är 100 år mot 100.000 år för uran, 2. att det inte går att göra kärnvapen av, 3. att ämnet thorium är rikligt förekommande i vissa mycket vanliga bergarter och inte sällsynt som uran, 4. att det inte behöver några oerhörda kontrollsystem eftersom det inte kan ge någon härdsmälta, 5 att energiutvinningen är hög och inte alls kostsam, 6. att USA byggt in sig i den gamla tekniken (eftersom de ville kunna göra kärnvapen), men känt till thorium-tekniken i 50 år, 7. att länder som Kina, Japan, Indien (?) storsatsar på denna teknik. Om det är något att ha så lär det väl komma upp. Vi får se.
/SB

Henrik sa...

Med tanke på alla artiklar och kommentarer på den här bloggen är det inte konstigt att SD endast har ca var tjugonde väljare bakom sig. 19 av 20 svenskar har inte tappat förståendet utan har hjärna och hjärta i behåll. Hurra för det! /Henrik

Berit sa...

Och hur vore det om du använder din hjärna Henrik och kommer med lite sakligt resonemang i stället för att ta till personangrepp som är så typiskt för de som vet lite eller ingenting. Du stoppar automatiskt in dig själv i den kategorin.

ingvar_E sa...

Utmärk!
Hade själv tänkt göra denna översättning och skicka till alla riksdagsledamöter. Har du skickat till dem? Vill du ha en addresslista?

Ingvar Engelbrecht (blogg Ingvar i Las Palmas)

Reale Pelle sa...

Ingvar !

Tack för din uppskattning. Visst måste budskapet nå Riksdagen. Men det det är inte effektivt att göra ett massutskick till alla ledamöter. De får så många sådana mejl att de inte ens öppnar dem.

Jag har personlig kontakt med några stycken i ett par olika partier. När jag skriver, läser dom. De har fått länken och jag får besök av en av dem på nyåret.

Men problemet är att enskilda ledamöter inte har så mycket att säga till om. Har du läst boken "Knapptryckarkompaniet", så förstår du deras situation. Det är svårt för dem att få partiledningarna att lyssna.

De måste övertyga partikanslierna om att det finns ett tryck från väljarna. Därför bör du skriva till ledamöter i din valkrets och förklara att din röst i nästa val hänger på ett tydligt löfte att stoppa vanvettet omkring koldioxidhypotesen. Det är när flera ledamöter rapporterar sådant tryck från väljarna, som kanslierna tar intryck.

En annan viktig påverkan är medierna. Skriv insändare i din lokaltidning. Kommentera tidningens ledare, som handlar om klimatet. Skriv till ledarredaktionerna. De är lika viktiga som riksdagsledamöter.

Det är när många engagerar sig som det blir någon effekt. Du måste också göra något. Alla läsare kan göra någonting. Det räcker inte att jag jobbar med det.

ingvar_E sa...

Reale Pelle
Jo jag vet att det mesta man skickar till riksdagsledamöterna "faller på hälleberget". Jag skickar regelbundet mejl till alla. Och jag får även uppskattande kommentarer. Kanske man övertygar en och annan. Men det finns även en annan aspekt. Att ge moraliskt stöd åt de som har börjat tvivla på AGW och visa att det finns många "därute" som tycker som dom. Så jag skickar till alla. Jag har 4-5 st som skrivit och tackat nej till mina utskick och det respekterar jag. Jag skickar även till chefredaktörerna på svd och DN men har ingen aning om vad det ger. Jag har även en "Jokes-lista" som jag skickar ut "dumheter" på. Då och då blir det också en dos "sanningar".
Du är inte ensam om att jobba med problemet :-)

gäster sa...

Henrik påstår att 19 av 20 svenskar inte röstar på SD. Fel! Det är snarare 18 av 20! SD får rekordsiffror i en ny väljarundersökning, 8.9 %

Reale Pelle sa...

Hej igen Ingvar !

Skicka till de lokala tidningarna. Även om ditt manus inte kommer in, påverkar det redaktören, så han tar in ett annat med samma tema. Och varje riksdagsledamot läser lokaltidningen mer noggrannt än rikstidningarna.

Droppen urholkar stenen, om han får sällskap av tillräckligt många.

Andreas sa...

Att beskatta Västländerna, och styra över våra surt förvärvade slantar till korrupta byråkrater i FN och i U-länder ger INTE en bättre miljö !!! Att ta bort tullar och byråkrati, och korrumption, och skapa fungerande politiker, rättsväsende, administration, vägar, m.m. i U-länderna ger effekt, på såväl miljö som ekonomi. Studera de länder som gått från att vara U-länder till I-länder. T.ex Sydkorea, Malaysia, Taiwan, m.fl. länder. Var det FN:s förtjänst? Knappast... Var det planekonomi? Nej... Om man vill ha en miljövänligare värld, investera i de entrepenörer och företagare, vars företag sysslar med ny miljöteknik. Köp den nya miljötekniken. Använd den. Ev. lagstifta bort en del miljöfarlig teknik.

Tro inte att det finns oändligt med råolja, för det gör det inte. Utan satsning på avveckling av råolja i elproduktion och för uppvärming världen över, skulle det redan vara mega-kris. Trots detta, så måste det investeras i att använda tjärsand i Kanada som ersättning för råolja. Man skulle ju kunna använda alla gaser som facklas bort på oljefälten, och göra flytande ultra-rena s.k. GTL-drivmedel av dem ute på oljefälten. Men det är ju miljävänligt, så då går det inte...

Man kan även investera i solkaftverk i fattiga, solrika länder, så de får el till sin utveckling + till export till EU, men det är visst för miljövänligt det också... Världens främsta exportland, Tyskland, satsar hårt på solceller, och att hus / fastigheter får betala nettoeltaxa, men det går inte i Sverige...

Man kunde odla "gröda" som ger mycket bioenergi per år, och dessutom med en minimal insats av energi, dvs ett minimum av markberedning, gödsling, besprutning, m.m. Dvs odla sly och tall istället för spannmål och raps. Gör syntetdrivmedel av detta. Då fås 5 gånger mer biodrivmedel per hektar och år. Flytande syntetiska drivmedel, som fungerar praktiskt i de motorer / fordon som vi redan har. Men det vore ju vettigt, så det kan inte göras eller stödjas...

Gunnar Flyberg sa...

Ja, vad säger man?! Man tror att man lever i en diktatur. Indoktrineringen är massiv från makten och påminner om nazityskland. Lyssnar man inte till fakta finns de inte...

Björn sa...

Man har konstaterar att det finns en koppling mellan temperaturen och halten av CO2. Det man missade var att det var uppvärmningen som kom först och halten av CO2 som följde efter. CO2 vandrar som bekant mellan hav och atmosfären. Tack solen för att du kontrollerar väder och klimat utan vår medverkan!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.